Καταλογος Μελών της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Κατα την παρούσα χρονική περίοδο η Ακαδημία αριθμεί 46 μέλη: