Σκοποί της Γεωργικής Ακαδημίας
Η μελέτη προς τον σκοπό της κατανόησης και επίλυσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως που αφορά τη γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα δάση και δασικά προϊόντα, γενικά, τη φύση, το γεωργικό και αγροτικό πληθυσμό, τους φυσικούς πόρους και τη διαχείρι-ση του αγροτικού χώρου, με γνώμονα την αειφορία των φυσικών πόρων, το σεβασμό των ανθρώπων και την ευζωία των εκτρεφομένων ζώων και πτηνών. Η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Η παροχή επιστημονικής βοήθειας προς τα μέλη της και τους φορείς της χώρας, κυρί-ως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της προστασίας της φύσης. Την προώθηση των σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων
Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με τα εξής μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά:
Με την ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των εργασιών μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών σχετικών προς τους άνω σκοπούς του Σωματείου είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα, τα δάση και γενικά τη φύση. Με τον προγραμματισμό και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών. Με τη σύσταση μονίμων και προσωρινών επιτροπών μελετών.
Με την οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Με τη διεξαγωγή ερευνών, εκπόνηση μελετών, ανακοινώσεων και επιστημονικών δη-μοσιεύσεων. Με την έκδοση εντύπων κάθε είδους, όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, επιστημο-νικά άρθρα των μελών ή άλλων επιστημόνων, καθώς και τα πορίσματα των επιστημο-νικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει το Σωματείο και γενικά υλικό που αναφέρεται στο πεδίο των σκοπών του Σωματείου. Με τη συμμετοχή του Σωματείου σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, οργα-νώσεις και επιτροπές, σχετικά προς τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τους σκοπούς του Σωματείου.
Με τη μελέτη ειδικών προβλημάτων της ελληνικής και παγκόσμιας γεωργίας, των τρο-φίμων και της φύσεως. Με την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα παρεμφερή επιστημονικά σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Με τη συμμετοχή του ως μέλους στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Εφαρμο-σμένων Επιστημών στην γεωργία, τα τρόφιμα και τη φύση (Union of European Acad-emies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) καθώς και σε άλλες σχετι-κές διεθνείς οργανώσεις που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και με τη φροντίδα για τη σύσφιξη των σχέσεων με τις οργανώσεις αυτές και τους ειδικούς επι-στήμονες στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει τους σκοπούς του Σωματείου.